REGULAMIN: PAKIET EDUKACYJNY STACJI IT

INFORMACJE OGÓLNE I DEFINICJE

 1. Niniejszy regulamin dotyczy korzystania z oferty pakietu edukacyjnego obejmującego dostęp do oferty warsztatów zdalnych organizowanych przez Stację IT.  
 2. Użyte w niniejszym regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
 • Zamawiający – osoba prawna dokonująca zakupu pakietu na podstawie dedykowanej  oferty biznesowej. 
 • Wykonawca –  Sages sp. z o.o., Nowogrodzka 62c, 02-002 Warszawa,  NIP:113-27-37-407, REGON 141560043:  e-mail: biuro@sages.com.pl.
 • Uczestnik – osoba uprawniona przez Zamawiającego do korzystania z oferty pakietowej.

ZAMÓWIENIE, CENA I PŁATNOŚCI

 1. Zamawiający nabywa prawa do korzystania z pakietu edukacyjnego na podstawie wniesionej opłaty.
 2. Zapłata za zamówienie następuje na podstawie poprawnie wystawionej przez Wykonawcę faktury. Za dzień dokonania płatności uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
 3. Okres obowiązywania pakietu, jego koszt oraz liczba wejściówek są zgodne z ofertą otrzymaną od Wykonawcy. 

ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

Wykonawca w zakresie realizacji oferty, zobowiązuje się wobec Zamawiającego do wykonania poniższych czynności:

 1. Zapewnienia minimum 10 warsztatów szkoleniowych w każdym miesiącu;
 2. W przypadku mniejszej liczby wydarzeń organizowanych w okresie obowiązywania pakietu tj.  mniej niż 10 warsztatów, Wykonawca przedłuży okres obowiązywania pakietu do czasu zapewnienia odpowiedniej liczby warsztatów;
 3. Przygotowania kodu uprawniającego Zamawiającego do korzystania z nielimitowanej liczby biletów na warsztaty zdalne Stacji IT;
 4. Prowadzenia komunikacji z uczestnikiem korzystającym z oferty od momentu rejestracji uczestnika na warsztat za pośrednictwem strony Stacja IT;
 5. Zapewnienia uczestnikowi miesięcznego dostępu do nagrania z warsztatu, w którym brał udział. Dostęp do nagrania przysługuje wyłącznie osobie zapisanej na konkretny warsztat, uczestnikowi zabrania się rozpowszechniania nagrania, w tym udostępniania go osobom trzecim;
 6. Zapewnienia materiałów informacyjnych dotyczących oferty do wykorzystania w komunikacji wewnętrznej przez Zamawiającego;
 7. Monitorowania stanu zapisów na warsztaty szkoleniowe i cyklicznego informowania o nim Zamawiającego nie rzadziej niż raz na 3 miesiące; 
 8. W przypadku pakietu na 12 miesięcy, na prośbę Zamawiającego wystawienia certyfikatu uczestnictwa w warsztacie każdemu uczestnikowi z firmy Zamawiającego;
 9. W przypadku pakietu na 12 miesięcy, zapewnienia comiesięcznego newslettera z aktualną ofertą warsztatów. 

ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający zobowiązuje się do wykonania poniższych czynności:

 1. Przekazania informacji o ofercie pakietowej potencjalnym Uczestnikom warsztatów lub/ i udostępnienia kanałów dotarcia Wykonawcy w celu informowania o dostępnych w ramach pakietu warsztatach.   
 2. Poinformowania o zasadach korzystania z pakietu, w tym o regulaminie uczestnika,  lub/ i przekazania kontaktu do opiekuna projektu po stronie Sages.

WARUNKI REALIZACJI PAKIETU

 1. Pakiet jest aktywny przez okres zgodny z informacją zawartą w otrzymanej przez Zamawiającego ofercie.
 2. Pakiet zostaje uruchomiony w ciągu 3 dni roboczych od terminu zaksięgowania wpłaty na koncie Wykonawcy. 
 3. Warunkiem uruchomienia pakietu jest dokonanie płatności przez Zamawiającego na podstawie otrzymanej faktury. 
 4. Pakiet obejmuje nielimitowaną liczbę biletów na dowolne, zdalne wydarzenia organizowane w ramach Stacji IT w okresie obowiązywania wykupionego pakietu.
 5. Zamawiający może korzystać z całej oferty warsztatowej Stacji IT dostępnej w okresie aktywności pakietu, także w przypadku większej liczby wydarzeń niż ustalone jako minimalne 10 warsztatów. Oferta nie dotyczy wydarzeń Partnerów Stacji IT, które także widnieją na stronie https://stacja.it/, a których Organizatorem nie jest Stacja IT. 
 6. Wykonawca zastrzega sobie prawo do organizacji wydarzeń o charakterze rekrutacyjnym, przy współpracy z firmami. Takie wydarzenia należą do oferty warsztatowej Stacji IT, w związku z czym Zamawiający może z nich korzystać.
 7. Warsztaty realizowane są w dni powszednie oraz w weekendy. W zależności od tematu trwają od 2 do 8 godzin.
 8. Warsztaty prowadzone są w trybie zdalnym.
 9. Warsztaty prowadzone są w języku polskim. 
 10. Zapisy na warsztaty odbywają się przez stronę https://stacja.it/
 11. Identyfikacja uczestników korzystających z firmowej oferty pakietowej Zamawiającego odbywa się na podstawie kodu rejestracyjnego Zamawiającego, który Zamawiający otrzyma w dniu uruchomienia pakietu.
 12. W ramach zabezpieczenia możliwa jest zmiana kodu w trakcie trwania umowy, jeżeli Strony tak zadecydują.
 13. Uczestnika warsztatu obowiązuje zakaz rozpowszechniania, w tym udostępniania, nagrania z warsztatu, w którym brał udział.
 14. Uczestnika korzystającego z firmowej oferty pakietowej obowiązuje regulamin Stacji IT. Regulamin dostępny jest na stronie:  https://stacja.it/regulamin/. Uczestnik potwierdza zapoznanie się z nim na etapie rejestracji. 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części niniejszej Umowy.

DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

 1. Administratorem danych osobowych jest Sages Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 62c.
 2. W rozumieniu Europejskiego Rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) Sages nie przekazuje zgromadzonych danych osobowych Uczestników osobom i podmiotom nieupoważnionym. 
 3. Sages przetwarza i będzie przetwarzał następujące kategorie danych osobowych:
  – Dane niezbędne do wystawienia faktury (NIP, adres siedziby firmy, nazwa firmy), dane do wystawienia paragonu (imię i nazwisko, adres zamieszkania);
  – Imię i nazwisko osoby lub osób działających w imieniu Klienta;
  – Numer telefonu i e-mail służbowy;
 4. Dane osobowe gromadzone są w celach związanych z realizacją szkolenia i są niezbędne do należytego zrealizowania przez Sages usługi.
 5. Uczestnikowi przysługuje prawo:
  – Dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania), ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia;
  – Do przenoszenia danych osobowych, których Pani/Pan nam dostarczyła/dostarczył, tj. do otrzymania tych danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, oraz ma Pani/Pan prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi. Jeżeli jest to technicznie możliwe, ma Pani/Pan prawo żądać, aby dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi; w celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych osobowych, którego dane kontaktowe wskazane są wyżej;
  – Do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym w Polsce obecnie jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO;
  – Do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu realizacji szkolenia, tj. do prawidłowego wykonania umowy.
 7. Dane są przetwarzane do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy oraz przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, tj. do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/umów lub roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych albo do momentu wniesienia sprzeciwu.
 8. Po upływie wskazanych wyżej okresów dane zostaną przez Sages zanonimizowane i będą przechowywane (przetwarzane) wyłącznie do celów statystycznych i historycznych.
 9. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies opisane są w Polityce Prywatności.