Pakiet edukacyjny B2B – Regulamin

 1. INFORMACJE OGÓLNE I DEFINICJE
  1. Niniejszy regulamin dotyczy korzystania z oferty pakietu edukacyjnego obejmującego określoną liczbę biletów na wydarzenia organizowane przez Stację IT. 
  2. Użyte w niniejszym regulaminie określenia mają następujące znaczenie
   1. Zamawiający – osoba prawna dokonująca zakupu pakietu na podstawie dedykowanej  oferty biznesowej;
   2. Wykonawca –  Sages sp. z o.o., Nowogrodzka 62c, 02-002 Warszawa,  NIP:113-27-37-407, REGON 141560043:  e-mail: biuro@sages.com.pl;
   3. Uczestnik – osoba uprawniona przez Zamawiającego do korzystania z oferty pakietowej;
 2. ZAMÓWIENIE, CENA I PŁATNOŚCI
  1. Zamawiający nabywa praw do korzystania z pakietu edukacyjnego na podstawie wniesionej opłaty.
  2. Wielkość pakietu, tj liczba biletów oraz jego koszt są zgodne z ofertą otrzymaną od Wykonawcy. 
 3. ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY
  1. Wykonawca w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, zobowiązuje się wobec Zamawiającego do wykonania poniższych czynności:
   1. Zapewnienia minimum 10 warsztatów szkoleniowych.
   2. W przypadku mniejszej liczby wydarzeń organizowanych w okresie obowiązywania pakietu tj  mniej niż 10 warsztatów, Wykonawca przedłuży okres obowiązywania pakietu do czasu zapewnienia odpowiedniej liczby warsztatów.    
   3. Zapewnienia materiałów informacyjnych dotyczących oferty do wykorzystania w komunikacji wewnętrznej przez Zamawiającego.
   4. Prowadzenia komunikacji z Uczestnikiem korzystającym z oferty od momentu rejestracji Uczestnika na warsztat za pośrednictwem strony Stacja IT. 
   5. Monitorowania stanu wykorzystania pakietu i informowanie o nim Zamawiającego w połowie okresu obowiązywania pakietu oraz na 5 dni przed jego zakończeniem. 
 4. ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO
  1. Zamawiający zobowiązuje się do wykonania poniższych czynności:
   1. Przekazania informacji o ofercie pakietowej potencjalnym Uczestnikom warsztatów lub/ i udostępnienia kanałów dotarcia Wykonawcy w celu informowania o dostępnych w ramach pakietu warsztatach.   
   2. Poinformowania o zasadach korzystania z pakietu lub/ i przekazania kontaktu do opiekuna projektu po stronie Sages.
 5. WARUNKI REALIZACJI PAKIETU
  1. Pakiet jest aktywny przez okres 30 dni od terminu jego uruchomienia.
  2. Pakiet zostaje uruchomiony w ciągu 3 dni roboczych od terminu zaksięgowania wpłaty na koncie Wykonawcy. 
  3. Warunkiem uruchomienia pakietu jest dokonanie płatności przez Zamawiającego na podstawie otrzymanej faktury proforma. 
  4. Pakiet obejmuje 30 biletów na dowolne wydarzenie organizowane w ramach Stacji IT w okresie obowiązywania wykupionego abonamentu.
  5. Zamawiający może korzystać z całej oferty warsztatowej Stacji IT dostępnej w okresie aktywności pakietu, także w przypadku większej liczby wydarzeń niż ustalone jako minimalne 10 warsztatów. Oferta nie dotyczy wydarzeń Partnerów Stacji IT, które także widnieją na stronie https://stacja.it/
  6. Warsztaty realizowane są w formule:
   1. warsztatów weekendowych 8-godzinnych
   2. warsztatów weekendowych 4-godzinnych
   3. warsztatów w tygodniu 8-godzinnych
   4. warsztatów w tygodniu 4- godzinnych
   5. warsztatów popołudniowych 2-godzinnych
  7. Warsztaty prowadzone są w trybie zdalnym.
  8. Warsztaty prowadzone są w języku polskim. 
  9. Zapisy na warsztaty odbywają się przez stronę https://stacja.it/
  10. Identyfikacja Uczestników korzystających z firmowej oferty pakietowej Zamawiającego odbywa się na podstawie kodu rejestracyjnego Zamawiającego: XXX
  11. W ramach zabezpieczenia użycie kodu będzie zgłaszane Zamawiającemu przez Wykonawcę zbiorczo w raporcie, raz w tygodniu.   
  12. Uczestnika korzystającego z firmowej oferty pakietowej obowiązuje regulamin Stacji IT. Regulamin dostępny jest na stronie:  https://stacja.it/regulamin/. Uczestnik potwierdza zapoznanie się z nim na etapie rejestracji. 
  13. W przypadku niewykorzystania całości pakietu w okresie 30 dni istnieje możliwości jednorazowego przedłużenia ważności pakietu o kolejnych 15 dni lub zamiany na voucher o wartości proporcjonalnej do wartości niewykorzystanych biletów. Voucher może być wykorzystany przy rozliczeniu zakupu dowolnego innego produktu szkoleniowego oferowanego przez Sages. 
  14. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w warsztacie później niż na 2 dni robocze przed terminem warsztatu lub w przypadku nieobecności na warsztacie bilet traktowany jest jako wykorzystany. 
 6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
  1. W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części niniejszej Umowy.
 7. DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES
  1. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celu realizacji umowy sprzedaży oraz zapewnienia dostępu do Produktów elektronicznych.
  2. Właściciel Sklepu wydaje newsletter, w którym zamieszczane są m.in. informacje na temat oferty i nowych Produktów. Newsletter jest wysyłany tylko do Klientów, którzy wyrazili chęć jego otrzymywania. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania newslettera.
  3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie w celu, o którym mowa w ust. 1, uniemożliwi zrealizowanie Zamówienia. Dane osobowe są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  4. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies opisane są w Polityce Prywatności.