#1003

Microsoft 365 – efektywne i bezpieczne zarządzanie informacją

Warsztat odbywa się w formie zdalnej za pośrednictwem platformy/komunikatora online, z wykorzystaniem dźwięku, obrazu z kamery, udostępniania ekranu komputera prowadzącego i uczestników.

🟢 Warsztat weekendowy w godz. 09:00-17:00 (8 h) 🟢

Żarówka

Czego się nauczysz?

Podczas warsztatu dowiesz się:
- Jak i gdzie stworzyć grupę zabezpieczeń Microsoft O365, dlaczego wykorzystanie grup zaoszczędza czas i zwiększa poziom bezpieczeństwa dostępu do informacji,
- W jaki sposób określać rolę użytkowników ze względu na ich docelowe obowiązki związane z współpracą w ramach grupy,
- W jaki sposób zarządzać zawartością grupy poprzez wykorzystanie dostępnych operacji zapraszania, usuwania oraz modyfikacji grup,
- W jaki sposób pozyskać oraz wysyłać pocztę e-mail na adres grupy Microsoft 365,
- W jaki sposób zarządzać kalendarzem grupy przekazując informację o planowanych terminach prac,
- Jak nie tracić czasu i szybko utworzyć nowy zespół w oparciu o istniejący już zespół w aplikacji MS Teams lub istniejącą grupę Microsoft 365,
- Jak skutecznie ograniczyć dostęp do zawartości poprzez tworzenie prywatnych kanałów oraz dystrybuować informację dla całej organizacji poprzez wykorzystanie kanałów udostępnionych,
- Jak szybko komunikować się z członkami zespołu poprzez wykorzystanie wspólnego adresu e-mail, czatu grupowego oraz wykorzystania @Wzmianek
zespołu oraz wybranych kanałów,
- Jak kontrolować dostęp użytkowników do określonej zawartości oraz ograniczać dostęp do wykonywania określonych czynności,
- Jak dodawać kolejne karty oraz aplikacje prezentując zawartości platformy Microsoft 365,
- Jak optymalnie tworzyć nowe plany wykorzystując zgromadzone już informacje o członkach zespołu oraz powierzonych im zadań,
- Jak parametryzować zadania z wykorzystaniem przedziałów, listy kontrolnej, etykiet oraz priorytetów, aby skutecznie kontrolować postęp prac Twoich
członków zespołu nad powierzonymi im zdaniami,
- Jak uzyskać dostęp do moich zadań za pomocą aplikacji MS Teams oraz urządzeń mobilnych wykorzystując dostępne metody prezentacji takie jak
tablica kanbanowa, kalendarz czy wykres Gantta,
- Co to jest witryna aplikacji MS SharePoint oraz w jakich przypadkach tworzona jest automatycznie pozwalając na dostęp mim członkom zespołu w
ramach grupy zabezpieczeń Microsoft 365,
- W jaki sposób utworzyć dedykowane foldery oraz określić właściwy poziom dostępu do zawartości uwzględniając użytkowników będących członkami mojego zespołu oraz osób współpracujących spoza organizacji,
- Która aplikacja One Drive czy witryna MS SharePoint, pozwala na bardziej optymalne skoordynowanie prac nad wytworzeniem dokumentacji przez członków mojego zespołu,
- Jak uzyskać dostęp do wybranych dokumentów *.doc, *.ppt oraz *.xls z poziomu aplikacji MS Teams z uwzględnieniem możliwości funkcji Co- authoringu (jednoczesnej pracy).
Grupa

Dla kogo jest ten warsztat?

Warsztat skierowany jest do menadżerów oraz pracowników średniego szczebla, którzy chcą sprawnie wykorzystywać dostępne narzędzia w celu usprawnienia procesów komunikacji i optymalnego wykorzystania dostępnych funkcjonalności platformy Microsoft 365.
Notatnik

Wymagania wstępne

Na czas warsztatów wymagamy:
- Podstawowej znajomości platformy M365,
- Konto i hasło dostępu do środowiska M365 podaje trener.

Prowadzący

Dariusz Moczyński:

Certyfikowany trener MCT (Microsoft Certified Trainer) z ponad 25 letnim doświadczeniem, entuzjasta technologii Microsoft. W trakcie swojej pracy zawodowej uczestniczył w wielu wdrożeniach systemów Business Intelligence wspierających organizację w procesach pozyskiwania, transformacji oraz raportowania danych organizacji.

Program warsztatów

1. MS Outlook
– Tworzenie, edycja, usuwanie oraz opuszczanie grup Microsoft 365.
– Dodawanie, usuwanie oraz zapraszanie użytkowników do wybranych grup.
– Określenie roli użytkownika: Właściciel lub Członek.
– Zarządzanie pocztą e-mail grupy, ustawienia zewnętrznych wiadomości oraz subskrypcja.
– Wysyłanie poczty e-mail na adres grupy, tworzenie reguł aplikacji MS Outlook.
– Tworzenie nowych zdarzeń oraz czasu rezerwacji.
– Udostępnianie kalendarza innym użytkownikom w tym spoza organizacji.
– Dodawanie użytkowników zewnętrznych (gości).

2. MS Teams
– Tworzenie zespołu na bazie istniejącej grupy Microsoft 365.
– Tworzenie zespołu na bazie istniejącego już zespołu aplikacji MS Teams.
– Zarządzanie uprawnieniami użytkowników: Właściciel lub Członek.
– Tworzenie kanału prywatnego, nadanie uprawnień wybranym użytkownikom.
– Tworzenie kanału udostępnionego, nadanie uprawnień innym właścicielom zespołów.
– Tworzenie czatu grupowego z wykorzystaniem istniejących użytkowników w zespole.
– Zarządzanie powiadomieniami oraz wzmiankami.
– Zarządzanie uprawnieniami członków zespołu do określonej zawartości.
– Dodawanie kart oraz aplikacji do poszczególnych kanałów.
– Archiwizowanie zespołów oraz ich zawartości w aplikacji MS SharePoint.

3. MS Planner
– Tworzenie nowego oraz kopiowanie planu.
– Nadawanie uprawnień do planu dla wybranych użytkowników.
– Nadawanie uprawnień do planu dla wybranej grupy zabezpieczeń Microsoft 365.
– Tworzenie przedziałów, własnych etykiet oraz listy kontrolnej.
– Tworzenie hiperłącza do dokumentów w ramach istniejącej witryny aplikacji MS SharePoint.
– Utworzenie karty w aplikacji MS Teams i połączenie z wybranym dokumentem lub biblioteką.
– Prezentacja zadań z wykorzystaniem filtrów, grup oraz dostępnych widoków.

4. MS SharePoint oraz MS OneDrive
– Uzyskanie dostępu do witryny MS SharePoint przypisanej do grupy zabezpieczeń Microsoft 365 z poziomu aplikacji MS Teams.
– Tworzenie dedykowanych folderów oraz przenoszenie obiektów (foldery lub pliki) z lokalnego dysku.
– Metody nadawania uprawnień do zawartości: generowanie linku, uprawnienia grup, użytkowników lub gości.
– Tworzenie dedykowanych list, tworzenie kolumn oraz niestandardowych widoków.
– Dodawanie dedykowanych kart w aplikacji MS Teams do określonych folderów lub plików.
– Tworzenie skrótów do obiektów w aplikacji MS SharePoint i ich wykorzystanie w aplikacji MS One Drive.
– Zarządzanie zawartością w ramach aplikacji MS One Drive, metody udostępniania informacji osobom spoza organizacji.
– Tworzenie oraz edycja plików *.doc, *.ppt oraz *.xls za pomocą narzędzi w wersji on-line, wspólna praca nad edycją zawartości.

Uwaga

Liczba miejsc ograniczona! Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby uczestników.
Zakupione certyfikaty zostaną przesłane uczestnikom w formie elektronicznej po warsztacie. Jeśli chcesz otrzymać zakupiony certyfikat w formie papierowej, zgłoś to mailowo na adres kontakt@stacja.it.

Zapisz się na warsztat

Dieta (pomiń przy warsztatach zdalnych)

Zostałem/am poinformowany/a, że wydarzenie będzie nagrywane przez Organizatorów. W przypadku publikacji całego bądź fragmentu nagrania wizerunek uczestników nie będzie rozpowszechniany - ewentualnej publikacji na stronach internetowych oraz kanałach społecznościowych Organizatorów podlega tylko część prezentacyjna spotkania, bez aktywnego udziału uczestników. W przypadku warsztatów odbywających się na sali wydarzenie będzie fotografowane i filmowane przez Organizatorów. Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku na zdjęciach i nagraniach z warsztatów, w szczególności na stronach internetowych oraz kanałach społecznościowych Organizatorów.

119,00 PLN

Sprawdź ofertę abonamentów

Liczba miejsc ograniczona! Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby uczestników. Zakupione certyfikaty zostaną przesłane uczestnikom w formie elektoronicznej po warsztacie oraz za pośrednictwem firmy kurierskiej.

Zapisz się na warsztat!